Podmienky používania portálu

Vysvetlenie pojmov
Server www.styl24.sk (ďalej len „server“) je verejný internetový server poskytujúci rôzne služby ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby (ďalej len „používateľ“). Štandardné služby sú používateľom poskytované bezplatne pre komerčné aj nekomerčné účely s výnimkou špeciálnych spoplatnených služieb. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami služby poskytované prevádzkovateľom na serveri nesmú využívať!

Server prevádzkuje a služby na serveri poskytuje Zonemedia s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Práva a povinnosti používateľa
Používateľ nieje povinný sa na serveri registrovať, registrácia je dobrovoľná. Používateľ ručí za pravdivosť údajov vyplnených v registračnom formulári pri registrácii na serveri. Registrovaný používateľ je taktiež povinný svoje údaje udržiavať aktuálne, resp. v prípade zmeny akýchkoľvek údajov upraviť údaje vo svojom profile tak, aby zodpovedali skutočnému stavu a to do 10 dní odo dňa, kedy zmena nastala.

Používateľ svoju registráciu nemôže zrušiť. Registrácia môže byť zrušená v nasledovných prípadoch:

- Ak sa používateľ neprihlási aspoň raz na server v lehote 21 dní od prvého odhlásenia alebo ak sa za 60 dní ani raz neprihlási na server.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa na serveri môžu byť ponechané všetky jeho príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné.

Okrem prípadov osobitne vymedzených v konkrétnych prípadoch sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie kontaktných údajov (meno a priezvisko, adresa...) prevádzkovateľovi E-shopu, organizátorovi súťaže a podobne napríklad za účelom plnenia používateľovej objednávky alebo distribúcie výhier v súťažiach, resp. iného plnenia na základe poskytovných služieb.

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo užívateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.). IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);
- odosielať príspevky s erotickým obsahom (v čase od 6:00 do 22:00 hod.);
- propagovať detskú pornografiu;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
- propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
- propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
- obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Používateľ nesmie brániť v diskusii na serveri ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveri nárok na žiadnu autorskú odmenu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do fotoalbumov.

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri, s výnimkou platených služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveri, ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na serveri a budú mu rozposielavané reklamné emaily.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie v chate na serveri. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Autorské práva, copyright
Všetky texty podliehajú autorskému zákonu. Ich úpravy, kopírovanie, šírenie a ďalšie publikovanie je bez písomného súhlasu redakcie zakázané.

Bookmark and Share
 

Ďalšie články

13.02.2009 20:12 Copyright
13.02.2009 14:16 Kontakt
13.02.2009 14:14 Ochrana osobných údajov


späť

Móda ulice


Fashion people


Najnovšie

TV Štýl 24

 

Odporúčame

Anketa

Čo sa chystáte zaradiť do svojej jarnej garderóby?

 pletený kardigán spolu so stále aktuálnymi legínami (70)

 koženú bundu v kombinácii s mini a členkovými topánkami (66)

 džínsový outfit vo western štýle (62)

 trendový béžový trenčkot na šatách v štýle „first lady“ (77)


     Spolu: 275x